obchod

Prohlášení o ochraně osobních dat

GDPR
Zásady ochrany osobních údajů

Martin Diviš
IČO: 62375580
Budečská 20, Praha 2
e-mail: moira-divis@quick.cz
tel.: 775 725 550
dále jen "správce"

Vážení klienti,
abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracovávám Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy (objednávky). Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zpět